Norma 0,3

Norma 0,3

ORDIN

privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. ACP 2.423/2016 din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. f) şi g) şi art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică şi Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, unităţile publice şi private din domeniu vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 180 de zile de la publicare, cu excepţia prevederilor de la art. 7-9 şi 17-19 din anexă, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

NORME DE IGIENĂ

pentru saloanele/centrele de bronzare

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Obiectivul prezentelor norme îl reprezintă protecţia utilizatorilor aparatelor de bronzat în scopuri cosmetice faţă de efectele nocive ale radiaţiei ultraviolete artificiale.

Art. 2. - Prezentele norme se aplică unităţilor care utilizează aparate de bronzat, denumite şi solare, care sunt folosite de populaţie în scopuri cosmetice.

Art. 3. - În înţelesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) emiţător de ultraviolete, denumit în continuare emiţător UV- sursă de radiaţie concepută pentru a emite energie electromagnetică neionizantă cu lungimi de undă între 250 nm şi 400 nm. Radiaţia UV este de tipul UVA şi UVB;

b) aparat de bronzat/solar - sistem care constă din una sau mai multe emiţătoare de UV folosite în scopul efectuării unui tratament cosmetic individual de bronzare;

c) salon/centru de bronzare - spaţiu amenajat dotat cu unul sau mai multe solare destinate utilizatorilor/clienţilor;

d) expunere accidentală - radiaţie în exces la care este expusă o persoană în condiţiile în care solarul este corect instalat, întreţinut şi utilizat;

e) aparat UV tip 1 - aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul biologic este cauzat de radiaţiile cu lungimi de undă mai mari de 320 nm şi caracterizat printr-o iradianţă relativ ridicată în domeniul cuprins între 320 nm şi 400 nm;

f) aparat UV tip 2 - aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul biologic este cauzat de radiaţiile cu lungimi de undă mai mici sau mai mari de 320 nm şi caracterizat printr-o iradianţă relativ ridicată în domeniul cuprins între 320 nm şi 400 nm;

g) aparat UV tip 3 - aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul biologic este cauzat de radiaţiile cu lungimi de undă mas mici sau mai mari de 320 nm şi caracterizat printr-o iradianţă limitată pe toată banda de radiaţii UV;

h) aparat UV tip 4 - aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul biologic este cauzat în principal de radiaţiile cu lungimi de undă mai mici de 320 nm;

i) utilizator/client - persoană care solicită servicii de bronzare artificială;

j) iradianta efectivă totală a radiaţiei UV - însumarea iradianţelor (doza de radiaţie raportată la suprafaţă) ponderate pe întreg spectrul UV;

k) personal specializat - personal care a absolvit cursuri în domeniu şi a obţinut un certificat de instruire;

l) reacţii secundare - reacţiile de tip cutanat şi/sau ocular ce pot apărea ca efect nedorit în timpul procesului de expunere la radiaţii ultraviolete sau ulterior procesului de bronzare;

m) plan de dozare specific - o succesiune de şedinţe de bronzare adaptată fiecărui client care include obligatoriu o şedinţă iniţială şi o şedinţă finală, stabilite de comun acord între client şi personalul specializat.

CAPITOLUL II

Caracteristici tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatura utilizată în saloanele/centrele de bronzare

 

Art. 4. - În scopul evitării posibilului impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, titularul aparatului de bronzat/solarului trebuie să se asigure că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) iradianţa efectivă totală nu trebuie să depăşească 0,3 W/m2;

b) solarul/aparatul de bronzat trebuie să fie marcat cu tipul de UV: UV x, unde x este 1, 2 sau 3. Aparatele care conţin emiţătoare UV înlocuibile trebuie să aibă o indicaţie referitoare la tipul de emiţătoare recomandate pentru utilizare;

c) în saloanele/centrele de bronzare nu sunt permise solarele de tip UV 4;

d) aparatul de bronzat/solarul trebuie să fie prevăzut cu o carte tehnică în care să fie descris modul de folosire a aparatului, programele de expunere recomandate, să fie specificate duratele şi intervalele şedinţelor de expunere, numărul maxim de expuneri recomandate în cursul unui an;

e) componentele de schimb (tuburi UV, filtre, reflectoare etc.) se vor înlocui numai cu tipurile recomandate de producător;

f) daca tipul de solar permite o distanţă variabilă a persoanei iradiate faţă de aparat, trebuie respectată distanţa minimă necesară; aceasta poate fi garantată printr-un marcaj sau prin modul de construcţie a aparatului;

g) aparatul trebuie să poată fi decuplat printr-un comutator de urgenţă care opreşte imediat expunerea şi poate fi atins cu uşurinţă de către utilizator;

h) aparatele destinate să fie utilizate de o persoană în poziţia culcat trebuie să fie construite astfel încât emisia de radiaţii UV Să se Oprească automat dacă cronometrul se defectează;

i) aparatul nu trebuie să fie utilizat dacă cronometrul este defect sau dacă filtrul este spart sau ridicat;

j) reglajul maxim al cronometrului trebuie să fie limitat la 60 de minute. Marcajele cronometrului trebuie să fie compatibile cu duratele specificate în programul de expunere recomandat;

k) solarele/aparatele de bronzat trebuie să fie poziţionate astfel încât nicio persoană să nu fie expusă accidental la radiaţiile UV;

l) titularul aparatului de bronzat are obligaţia să completeze Registrul aparatului şi Registrul de exploatare, conform specificaţiilor din anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 5. - (1) În saloanele/centrele de bronzare în care există personal specializat sunt permise tipurile 1,2 şi 3 de aparate UV.

(2) În saloanele/centrele de bronzare în care nu există personal specializat este permis doar tipul 3 de aparate UV.

(3) În saloanele/centrele de bronzare informarea clientului se va face la începutul fiecărui plan de dozare specific; dacă clientul revine după un anumit interval de timp de la terminarea acestor şedinţe sau nu respectă acest plan de dozare, formalităţile de informare şi completare a declaraţiei pe propria răspundere se reiau.

Art. 6. - Salonul/centrul de bronzare trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activităţi:

a) accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor;

b) desfăşurarea procedurilor;

c) păstrarea echipamentului şi a articolelor curate şi dezinfectate în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;

d j depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.

Art. 7. - (1) Se acceptă amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru curăţarea, dezinfecţia materialelor refolosibile (halate, prosoape) în camera de desfăşurare a şedinţelor de bronzare.

(2) Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, netede, lavabile, confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi uşor spălate şi curăţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se face prin aspirare.

(3) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală.

(4) Incintele trebuie să fie bine ventilate.

(5) Salonul/centrul de bronzare trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar şi bine ventilat.

(6) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea mâinilor, situată într-un spaţiu special amenajat, cu acces facil pentru clienţi; se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece şi caldă, în cantităţi suficiente, săpun antibacterian, prosop de hârtie de unică folosinţă sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.

(7) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcţie de numărul personalului şi de numărul de clienţi ai unităţii.

(8) Toate suprafeţele în contact cu utilizatorul trebuie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinere.

(9) Salonul/centrul de bronzare trebuie să fie dotat cu mijloace pentru colectarea deşeurilor menajere: recipient cu capac şi saci colectori de unică folosinţă; colectarea, depozitarea, transportul deşeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Dezinsecţia periodică se face la 3 luni, iar deratizarea periodică se face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.

(11) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum şi accesul animalelor în salon; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la loc vizibil.

(12) La amenajarea salonului este obligatoriu să se ia măsuri de protecţie a locaţiei împotriva insectelor şi rozătoarelor.

(13) Salonul/centrul de bronzare trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, uşor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.

(14) Fiecare salon/centru de bronzare trebuie să menţină înregistrările privind dezinfecţia şi deratizarea, pentru a fi puse la dispoziţie organelor de inspecţie, şi acestea trebuie să cuprindă următoarele:

a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişa de securitate);

b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;

c) data, frecvenţa dezinfecţiei;

d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecţia.

Art. 8. - (1) Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul sau la începutul programului de lucru, precum şi ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.

(2) Dezinfecţia suprafeţelor solarului care vin în contact cu corpul se efectuează cu produse biocide autorizate, după fiecare utilizator.

Art. 9. - Temperatura din camera de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze sub 22°C.

Art. 10, - (1) Saloanele/centrele de bronzare vor fi autorizate sanitar de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru situaţia descrisă la art. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; pentru celelalte situaţii, saloanele de bronzare înfiinţate ulterior publicării prezentei norme vor fi incluse în baza de date a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării inspecţiei sanitare.

(2) În situaţia în care un aparat de bronzat nu mai funcţionează, se casează sau este vândut, titularul acestuia trebuie să informeze direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

CAPITOLUL III

Cerinţe care trebuie îndeplinite de angajator şi de personalul angajat din cadrul saloanelor/centrelor de bronzare

 Art. 11. - Angajatorul trebuie să asigure personalului următoarele cursuri de instruire în vederea specializării:

a) curs de noţiuni fundamentale de igienă;

b) instruire de specialitate.

Art. 12. - Instruirea de specialitate este asigurată de către specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, în urma depunerii, la secretariatul INSP, a unei cereri, conform anexei nr. 5 la prezentele norme, la care se anexează dovada efectuării primului curs şi chitanţa aferentă participării la instruire. Instruirea este efectuată de specialişti ai INSP după o metodologie aprobată de Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României.

Art. 13. - În urma instruirii, INSP - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar eliberează certificate de instruire, care au o valabilitate de 3 ani.

Art. 14. - Certificatul de instruire trebuie afişat pe pereţii salonului, în locuri vizibile pentru utilizatori.

Art. 15. - Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările în domeniul său de activitate,

Art. 16, - (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura efectuarea controalelor medicale la angajare şi a controalelor medicale periodice, pentru personalul angajat, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale de către angajaţi se pun la dispoziţia organelor împuternicite pentru control, în timpul acţiunilor de inspecţie.

 

CAPITOLUL IV

Cerinţe care trebuie îndeplinite de saloanele/centrele de bronzare pentru protecţia utilizatorilor

 

Art. 17. - Titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să pună la dispoziţia clientului ochelari adecvaţi de protecţie împotriva radiaţiei UV. Ochelarii trebuie să îndeplinească caracteristicile din standardul SR EN 60335-2-27:2004, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii. Ochelarii sunt de unică folosinţă sau, în caz contrar, trebuie să existe un protocol de curăţare şi dezinfectare a acestora după fiecare folosire.

Art. 18. - Titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să afişeze informaţiile pentru utilizatori referitoare la protecţia sănătăţii, conform anexei nr. 2 la prezentele norme. Acestea trebuie să fie vizibile şi lizibile pentru utilizatori, înaintea expunerii la radiaţii UV.

Art. 19. - Este interzisă folosirea solarului de către tineri cu vârsta sub 18 ani. Vârsta persoanei trebuie verificată în baza actului de identitate.

Art. 20. - În vederea informării utilizatorului şi pentru buna desfăşurare a şedinţei de bronzare, personalul specializat care exploatează aparatele de bronzat trebuie să ţină cont de instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.

Art.21. - La nivelul unităţii care utilizează aparatele de bronzat/solarul trebuie să existe un registru, care să cuprindă fişele personale ale clienţilor, cu următoarele date:

a) data la care s-a efectuat şedinţa de bronzare;

b) date despre client: nume, prenume şi număr de telefon;

c) programul de bronzare ales;

d) situaţii în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de şedinţa de bronzare.

Art. 22. - Înainte de începerea şedinţei de bronzare clientul este informat asupra posibilelor riscuri generate de procedură şi asupra măsurilor de igienă pe care trebuie să le ia în urma efectuării procedurii.

Art. 23. - (1) Fiecare client trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

(2) Personalul salonului/centrului de bronzare verifică conformitatea datelor completate de client cu datele din cartea de identitate.

(3) Declaraţia pe propria răspundere şi fişa personală a clientului trebuie păstrate la nivelul unităţii care utilizează aparatele de bronzat pe o durată de minimum 3 ani.

Art. 24. - (1) Înainte de începerea şedinţei de bronzare, personalul specializat din cadrul saloanelor/centrelor de bronzare efectuează evaluarea stării pielii; dacă utilizatorul prezintă leziuni deschise, infecţii, inflamaţii sau boli dermatologice, şedinţa de bronzare se amână până la vindecarea acestora.

(2) În situaţia în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor afecţiuni sau boli relevante care pot pune în pericol sănătatea clientului sau a celorlalţi clienţi în urma efectuării şedinţei de bronzare, personalul din cadrul unităţii ce utilizează aparate de bronzat/solare poate solicita clientului o adeverinţă medicală emisă de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a acestuia.

(3) Evaluarea stării pielii înainte de începerea şedinţei de bronzare este necesară la stabilirea planului de dozare specific şi în cazul în care utilizatorul se prezintă la salon cu un bilet de evaluare emis de un medic dermatolog.

(4) Personalul specializat din cadrul unităţii are obligaţia de a nu efectua procedurile specifice la aparatul de bronzat/solar următoarelor categorii de persoane:

a) persoane aflate în stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de decizie datorată utilizării alcoolului sau a medicamentelor;

b) persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor;

c) persoane care prezintă arsuri solare;

d) persoane care au afecţiuni dermatologice, inflamaţii sau infecţii.

(5) În cazul în care utilizatorul suferă de afecţiuni precum boli autoimune, neoplazice sau preneoplazice, cu determinare cutanată, admiterea la şedinţele de bronzare se face pe baza avizului eliberat de medicul de familie.

Art. 25. - (1) În cazul apariţiei reacţiilor secundare, titularii saloanelor/centrelor de bronzare au obligaţia să întocmească rapoarte scrise către Direcţia de sănătate publică judeţeană din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea sau a municipiului Bucureşti.

(2) Raportul se face în 72 de ore în cazul apariţiei reacţiilor secundare şi trebuie să cuprindă următoarele:

a) numele clientului care a suferit reacţia;

b) numele şi adresa salonului/centrului în care a avut loc şedinţa de bronzare;

c) numele executantului/operatorului;

d) data efectuării şedinţei de bronzare;

e) programul de bronzare folosit;

f) alte informaţii considerate relevante asupra factorilor care au contribuit la agravarea stării de sănătate.

(3) Accidentele grave ori spitalizarea unui client ca urmare a serviciilor prestate de operator trebuie raportate imediat după depistare.

Art. 26. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Registrul aparatului

 

Se completează de către angajator şi conţine următoarele informaţii:

 

Producătorul

 

Importatorul/Firma/Persoana care a introdus produsul în circulaţie

 

Tipul/Modelul

 

Anul de fabricaţie

 

Nr. de serie al lămpilor UV

 

Filtrul

 

Reflectoare

 

Dispozitive de precuplare

 

Suprafaţa de acoperire transparentă

 

Cea mai mică distanţă admisibilă faţă de expunere impusă prin tipul constructiv al aparatului

 

Iradianţa efectivă totală la cea mai mică distanţă admisibilă de expunere (maximum 0,3 W/m2)

 

Indicarea procedurii de măsurare

 

Cea mai lungă durată de expunere la cea mai mică distanţă admisibilă

 

Temporizator de decuplare sau dispozitiv de comandă

 

Producătorul

 

Tipul/modelul

 

Durata maximă până la decuplare a temporizatorului

 

 

Intervalul de întreţinere a aparatului:

 La fiecare ………… ore de exploatare sau cel puţin la fiecare ………… ani se face întreţinerea aparatului

 

Înlocuirea lămpilor: la fiecare ………… ore de exploatare, lămpile se înlocuiesc cu tipul specificat în cartea tehnică a aparatului

Contract de service din data: ………… cu firma …………

 

Data:

 

Semnătura şi ştampila angajatorului

 

 

Registrul de exploatare

În acest registru completările se fac de către angajator sau de către împuterniciţii acestuia şi conţine:

- toate lucrările de întreţinere;

- lucrările de reparaţie;

- înlocuiri de lămpi şi filtre etc.;

- verificări proprii de exploatare/verificări efectuate de terţi;

- certificate şi declaraţii;

- informaţii cu privire la starea şi funcţionalitatea aparatului.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Informaţii pentru utilizatori

 

Dimensiuni de afişare: fiecare informaţie încadrata trebuie scrisă pe format A4.

 

 

* Atenţionare:

Radiaţiile UV pot afecta ochii şi pielea; pot provoca îmbătrânirea pielii şi chiar cancerul de piele. Expunerea excesivă la radiaţiile ultraviolete alterează direct pielea. Citiţi cu atenţie instrucţiunile.

Dacă doriţi informaţii în plus, personalul nostru specializat vă stă la dispoziţie.

 

 

 

Se interzic:

- utilizarea aparatelor de bronzat pentru persoane cu vârsta sub 18 ani;

- utilizarea aparatelor de bronzat pentru persoane cu fototip cutanat 1 şi 2.

 

 

 

- Întotdeauna purtaţi ochelari de protecţie UV la o şedinţă de bronzare!

 

 

Dimensiuni de afişare: format A3

 

 

Nu trebuie să utilizaţi un aparat de bronzat dacă:

- sunteţi însărcinată;

- alăptaţi;

- aveţi un număr mare de nevi pigmentări (melanocitari), cu mai mult de 50 de aluniţe;

- aţi suferit de cancer de piele în trecut;

- aveţi un membru al familiei care a suferit de cancer de piele;

- aveţi pielea albă sau sensibilă;

- vă ardeţi uşor la lumina soarelui;

- aveţi antecedente de ardere a pielii, în special în copilărie;

- aveţi mulţi pistrui şi/sau părul roşcat;

- aveţi multe aluniţe;

- suferiţi de boli de piele;

- starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte când vă expuneţi la lumina soarelui;

- aveţi în prezent arsură de piele;

- luaţi medicamente sau folosiţi creme care vă fac pielea mai sensibilă la lumina soarelui;

- aţi consumat substanţe care influenţează capacitatea decizională, conform prospectului producătorului de medicamente;

- aveţi un sistem imunitar slăbit.

 

 

 

- Nu se vor folosi produse cosmetice înaintea şedinţei de bronzare. Unele dintre acestea pot creşte sensibilitatea pielii la radiaţii ultraviolete (UV). Excepţie fac produsele care includ recomandarea producătorului de utilizare înainte de şedinţele de solar.

- îndepărtaţi cosmeticele de pe piele cu câteva ore înainte de şedinţa de bronzare.

- Trebuie să respectaţi o anumită distanţă recomandată faţă de solar.

- Nu utilizaţi solarul dacă se constată defecţiuni ale aparatului.

- Respectaţi timpii de expunere recomandaţi şi pauzele din planul de dozare elaborat pentru dumneavoastră. Planul de dozare recomandat este valabil numai pentru solarul ales şi este adaptat tipului dumneavoastră de piele.

- Se va evita soarele dacă s-a folosit solarul. Nu este recomandabilă bronzarea artificială înaintea vacanţei, deoarece se va realiza o supraexpunere, cu posibilitatea apariţiei arsurilor şi creşterea riscului individual de cancer cutanat.

- Se utilizează solarul cel mult o dată pe zi.

- în cazul în care apare o arsură (înroşirea pielii sau formarea de vezicule), întrerupeţi orice expunere suplimentară până la vindecarea completă a arsurii. Consultaţi medicul în cazul în care doriţi să reîncepeţi şedinţele de bronzare.

- Se va observa orice modificare a vreunei leziuni pigmentare cutanate.

- în cazul în care, în termen de 48 de ore după şedinţa de bronzare, apar efecte neaşteptate, cum ar fi senzaţie de mâncărime a pielii, senzaţie de arsură sau tensionarea pielii, consultaţi medicul dacă doriţi continuarea şedinţelor.

- După şedinţa de expunere folosiţi creme hidratante şi antioxidanţi.

 

 ANEXA Nr. 3

la norme

 

Instrucţiuni pentru personalul care exploatează aparatul de bronzat/solarul

 

- Pentru aparatele prevăzute cu un capac care trebuie deschis în utilizarea curentă, trebuie să se precizeze prin afişare că aparatul nu poate fi pus sub tensiune cu capacul în poziţie închis şi trebuie deconectat de la alimentare şi lăsat să se răcească înainte de închiderea capacului pentru depozitare.

- Aparatele concepute pentru a fi utilizate deasupra unei persoane trebuie să aibă dispozitive de fixare care să protejeze împotriva desfacerii acestora.

- Personalul trebuie să asigure igiena suprafeţelor în contact cu utilizatorul şi să verifice ca acestea să nu fie deteriorate.

- Persoana care exploatează aparatul trebuie să se asigure că are la dispoziţie ochelari de protecţie împotriva radiaţiilor UV, pe care să-i ofere fiecărui consumator înaintea utilizării aparatului.

- Cel puţin o persoană specializată este prezentă în timpul sesiunilor de exploatare a solarelor pentru asigurarea relaţiei cu utilizatorii şi pentru verificarea aparatelor UV.

- Personalul specializat trebuie:

- să completeze pentru fiecare utilizator o fişă personală (nume, vârstă) în care să fie trecute toate procedurile efectuate, data efectuării acestora şi observaţii, dacă este cazul;

- să ofere consumatorilor consiliere şi instrucţiuni privind utilizarea sigură a solarului, inclusiv decuplarea de urgenţă;

- să realizeze o determinare a tipului de piele a utilizatorului şi să aleagă planul de dozare specific pentru persoana respectivă;

- să facă dovada că utilizatorul serviciilor de bronzare a luat cunoştinţă de atenţionările şi recomandările afişate pe pereţii salonului de bronzare, prin înmânarea acestuia a declaraţiei pe propria răspundere conform anexei nr. 4 la Normele de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 291/2016.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

Declaraţie pe propria răspundere

 

M_/F_/

Subsemnatul:

Numele …………………… prenumele ……………………, născut la data de …………, în localitatea  ……………………, judeţul ……………………, cu domiciliul stabil în localitatea ……………………, str. …………………… nr. ………, bl. …, sc. …, ap. …, et. …, judeţul ……………………, cod ……………………, cu domiciliul flotant în localitatea ……………………, str. …………………… nr. , bl. …, sc. …, ap. …, et. …, judeţul ……………………, cod ……………………, telefon ……………………,

declar că am luat cunoştinţă de toate atenţionările şi recomandările afişate în salonul de bronzare.

Declar pe propria răspundere că nu am consumat băuturi alcoolice şi/sau alte substanţe care să influenţeze capacitatea decizională* înainte de efectuarea şedinţei de bronzare, nu sufăr de afecţiuni dermatologice, afecţiuni psihice/neurologice (epilepsie) şi nu sunt însărcinată,

 

Semnătura ……………………

* Substanţe care influenţează capacitatea decizională, conform prospectului producătorului de medicamente.

 

ANEXA Nr. 5

la nome

 

Cerere de înscriere la instruire de specialitate

 

Către,

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Subsemnatul:

Numele …………………… prenumele ……………………, născut la data de …………, în localitatea  ……………………, judeţul ……………………, cu domiciliul stabil în localitatea ……………………, str. …………………… nr. ………, bl. …, sc. …, ap. …, et. …, judeţul ……………………, cod ……………………, cu domiciliul flotant în localitatea ……………………, str. …………………… nr. , bl. …, sc. …, ap. …, et. …, judeţul ……………………, cod ……………………, posesor al B.I./C.I. seria …, nr. ……………………,

eliberat/eliberată la data de ……………, de ……………………, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon ……………………,

angajat la:

(unitatea angajatoare) ……………………,

cu sediul social ……………………,

având punctul de lucru la adresa: ……………………,

Date de identificare fiscală: CUI …………………… J ……………,

înregistrat la registrul comerţului ……………………,

solicit înscrierea la instruire de specialitate „Noţiuni fundamentale de utilizare a aparatelor de bronzat şi efectele asupra sănătăţii generate de expunerea la radiaţiile UV artificiale”.

 

Related Posts: